Ana içeriğe atla

Merkezin faaliyet alanları

Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Spora katılım ve halk sağlığı ilişkisi içerisinde halk sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere yönelik araştırmalar yapmak.

b) Spor yapan bir toplumun geliştirilmesini sağlamak amacı ile iç ve dış paydaşlar ile işbirliği yapmak.

c) Toplumun spora katılım, spor-sağlık ilişkisi konularında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar; kurs, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversite öğrencilerinin spor yapma alışkanlığı kazanmaları, öğrencilerin spor bilimlerinin farklı alanları hakkında bilinçlenmeleri ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçlar doğrultusunda eğitsel faaliyetlerde bulunmak, spor bilimleri alanlarında çalışmak isteyenleri desteklemek.

d) Egzersiz ve spor bilimleri alanlarında hizmet almak üzere başvuran bireylere veya iç ve dış paydaşlara çağdaş, bilimsel ve güvenilir bir şekilde hizmet sunmak.

e) Egzersiz ve spor bilimleri alanında istihdam edilecek personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için spor bilimleri araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

f) Egzersiz ve spor bilimleri alanlarındaki tüm faaliyetlerin (eğitim, araştırma, uygulama) Türkiye’deki kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için iç ve dış paydaşlarla işbirliği içinde çalışmak.

g) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

ğ) Rektörlüğün ve yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

h) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, engelli ve özel grupları çalıştırmak; bu amaçlar doğrultusunda ekipman ve malzeme desteği sağlamak ve bu kişilerin ulaşımlarını sağlamak için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda araç ve araçlar satın almak ve/veya kiralamak, spor tesislerini engellilerin de kullanabileceği şekilde tasarlamak, bu kişilerin ulaşım araçlarının planlama çalışmalarını yapmak.

ı) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, egzersiz ve spor bilimleri alanında araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara bilimsel kaynak, katkı ve destek sağlamak.

i) Profesyonel ve amatör sporculara yönelik beslenme, sağlıklı yaşam, antrenman programları düzenlemek ve uygulamak; tüm spor branşları ile ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak, bu branşlarla ilgili yaz kış spor okulları, sertifika programları, akreditasyon, kurslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu branşlarla ilgili olarak spor bölümü öğrencilerine staj imkanı sağlamak; çocuk, genç ve yetişkinlere spor eğitimi vermek.